Typologie, uitkomsten en werkzame factoren van duo-werkingen: een literatuurstudie

Gepubliceerd 1 december 2016 / ...

Definitie van duo-werking Typologie van duo-werking Uitkomsten van duo-werking Succesindicatoren Onderzoekers Bea Van Robaeys en Vicky Lyssens-Danneboom van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn bezig met een tweejarig onderzoek rond duo-methodiek in Vlaanderen. Dit kadert binnen huidige trends naar vermaatschappelijking van de zorg en de realisatie van

Lees Meer

Duo-werkingen in Vlaanderen

Gepubliceerd 23 november 2016 / ...

Organisatie van duo-werkingen Typologie van duo-werkingen Methodische aspecten Onderzoekers Bea Van Robaeys en Vicky Lyssens-Danneboom van het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen zijn bezig met een tweejarig onderzoek rond duo-methodiek in Vlaanderen. Dit kadert binnen huidige trends naar vermaatschappelijking van de zorg en de realisatie van een participatiesamenleving.

Lees Meer

Een buddysysteem in functie van re-integratie van ex-gedetineerden

Gepubliceerd 13 juli 2016 / ...

Uit de gevangenis, op zoek naar een kanskaart. Re-integratie en het moeizame proces hierrond is een welgekende problematiek in onze huidige samenleving. Het is één van de meest fundamentele doelstellingen van het gevangeniswezen in België ondanks dat er altijd erg weinig in is geïnvesteerd (Gilbert, 2011). Beleidsmatig gezien kunnen we echter niet zeggen dat re-integratie

Lees Meer

Empowerment en buddy begeleiding

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

Dit artikel beschrijft buddywerking als een algemene methodiek binnen de hulpverlening om empowerment te bewerkstelligen. Het bouwt verder op de artikelen “Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen” en “Werken met een empowerment benadering“. Het artikel vertrekt van het idee dat de buddy optreedt als coördinator van het sociale netwerk van zijn cliënt. Samen met de cliënt tracht

Lees Meer

Waarderend onderzoek

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Fasen van waarderend onderzoek Geloven in je eigen krachten Vaak hebben wij de neiging om te focussen op problemen. Waarderend onderzoek of appreciative inquiry vertrekt daarentegen vanuit wat al wél werkt en focust op de positieve zaken. Er wordt gezocht naar situaties waar mensen trots op zijn, waar ze energie uit halen en hoe dit

Lees Meer

Iemand gelijkwaardig behandelen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Vroeger was gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg ver te bespeuren, aanbodgerichte zorg die vertrok vanuit de idee ‘ik weet wat jij nodig hebt’ was de norm. Sinds de jaren ’70 is er een verschuiving naar vraaggerichte zorg waarbij cliënten worden benaderd als autonome individuen die prima in staat zijn om zelf hun wensen en

Lees Meer

Vertrouwensrelaties opbouwen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

De presentiebenadering Manieren en technieken om vertrouwen in een relatie te brengen De presentiebenadering   Presentie kunnen we kortweg omschrijven als ‘er onvoorwaardelijk zijn voor iemand’. Zonder doelen of problemen voorop te stellen en zonder eis tot resultaten, op die manier zal de ander zich gezien en gehoord voelen als volwaardig mens en creëer je ruimte

Lees Meer

Bewust onbevoordeeld kijken

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Wereldbeelden & NLP Onbevooroordeeld kijken Bewustzijnsontwikkeling Model van de 6 (neuro)logische niveau’s Wereldbeelden & NLP NeuroLinguistisch Programmeren (NLP) is de studie van de structuur van de subjectieve ervaring.  Het is een verzameling van modellen en technieken die je helpen om een bewust en authentiek in het leven te staan. Door beter te begrijpen hoe we denken

Lees Meer

Empowerment & Buddyschap

Gepubliceerd 22 juli 2015 / ...

Empowerment als denk- en handelingskader Kernprincipes & handelingsprincipes Buddyschap als instrument Empowerment  is proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie. Empowerment op individueel niveau valt uiteen in drie

Lees Meer

Duomethodiek

Gepubliceerd 19 mei 2015 / ...

De eerste duowerkingen ontstonden in jaren ’70 en waren gericht op het ondersteunen van mensen besmet met HIV. Vele gezondheidswerkers weigerden uit angst voor besmetting om iemand met aids te verzorgen. Daarboven op verloren de mensen met aids ook hun ziektekostverzekering. Homoseksuele mannen konden vaak niet terugvallen op hun familie of sociaal netwerk. Een veelvoorkomende

Lees Meer