Providing personalised support to rough sleepers: An evaluation of the City of London pilot (Hough & Rice, 2010)

Gepubliceerd 21 juni 2017 / ...

Inleiding Gepersonaliseerd budget Makelaar Actieplan Fasen Resultaten Meer lezen Inleiding Het rapport dat hierna besproken wordt, handelt over de pilootstudie in Londen waarin 15 van de door de sociale diensten moeilijkst te bereiken daklozen een gepersonaliseerd budget kregen om hun leven weer op de rails te krijgen (en meer specifiek om terug een dak boven

Lees Meer

Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie

Gepubliceerd 13 oktober 2016 / ...

Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Buurtzorg: menselijkheid boven bureaucratie” geschreven door Jos de Blok en Aart Pool. Jos de Blok is gewezen verpleegkundige en wijkverpleegkundige en de oprichter en bezieler van Buurtzorg, een stichting zonder winstoogmerk die is gestart in Nederland in 2006. Aart Pool is een wijkverpleegkundige, psycholoog en adviseur van Buurtzorg.

Lees Meer

Wat werkt bij de aanpak van armoede?

Gepubliceerd 31 mei 2016 / ...

Sinds de economische crisis is de (financiële) armoede in Nederland met ruim een derde gegroeid, in 2013 hadden ruim 1,25 miljoen mensen een inkomen onder de armoedegrens. 55% van de totale groep die leeft onder de armoedegrens is langdurig arm (drie jaar of langer). Groepen met een verhoogd armoederisico zijn 1) mensen met een uitkering, 2)

Lees Meer

Loopbaanbegeleiding in het onderwijs

Gepubliceerd 19 mei 2016 / ...

Dit artikel geeft een samenvatting van het boek “Leren kiezen / kiezen leren” van de auteurs Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Annemie Winters, een literatuurstudie naar loopbaanoriëntatie en -begeleiding in opdracht van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo-Nederland). Het boek biedt een inzichtelijk overzicht van ruim dertig jaar onderzoek en theorievorming rond loopbaanontwikkeling en -begeleiding in het onderwijs. 

Lees Meer

Empowerment en buddy begeleiding

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

Dit artikel beschrijft buddywerking als een algemene methodiek binnen de hulpverlening om empowerment te bewerkstelligen. Het bouwt verder op de artikelen “Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen” en “Werken met een empowerment benadering“. Het artikel vertrekt van het idee dat de buddy optreedt als coördinator van het sociale netwerk van zijn cliënt. Samen met de cliënt tracht

Lees Meer

Werken met een empowermentbenadering

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

3.1 Empowerment als ‘beweging’ 3.2. Reaching out: actief burgerschap 3.3. De rol van zorg en welzijn: ondersteunen en faciliteren van empowermentprocessen 3.4. Self-empowerment Meer weten? Dit artikel beschrijft hoe men een empowermentbenadering naar de praktijk omzet. Het bouwt verder op de bijdrage Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen. Empowerment wordt gezien als een multi-level construct, waar participatie

Lees Meer

Empowerment: definitie en belangrijke deelelementen

Gepubliceerd 21 april 2016 / ...

1. Inleiding – wat betekent ‘empowerment’ ? 2. Belangrijke elementen bij empowerment 2.1. Veerkracht of resilience 2.2. Zelfcontrole 2.3. Zelfbeeld en zelfbeeldvorming Meer weten? Dit artikel onderzoekt de definitie van het begrip empowerment en beschrijft belangrijke deelelementen: veerkracht, zelfcontrole en zelfbeeld. In een aansluitende bijdrage Werken met een empowermentbenadering wordt bekeken hoe men dit concept in

Lees Meer

Waarderend onderzoek

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Fasen van waarderend onderzoek Geloven in je eigen krachten Vaak hebben wij de neiging om te focussen op problemen. Waarderend onderzoek of appreciative inquiry vertrekt daarentegen vanuit wat al wél werkt en focust op de positieve zaken. Er wordt gezocht naar situaties waar mensen trots op zijn, waar ze energie uit halen en hoe dit

Lees Meer

Iemand gelijkwaardig behandelen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

Vroeger was gelijkwaardigheid en wederkerigheid in de zorg ver te bespeuren, aanbodgerichte zorg die vertrok vanuit de idee ‘ik weet wat jij nodig hebt’ was de norm. Sinds de jaren ’70 is er een verschuiving naar vraaggerichte zorg waarbij cliënten worden benaderd als autonome individuen die prima in staat zijn om zelf hun wensen en

Lees Meer

Vertrouwensrelaties opbouwen

Gepubliceerd 23 juli 2015 / ...

De presentiebenadering Manieren en technieken om vertrouwen in een relatie te brengen De presentiebenadering   Presentie kunnen we kortweg omschrijven als ‘er onvoorwaardelijk zijn voor iemand’. Zonder doelen of problemen voorop te stellen en zonder eis tot resultaten, op die manier zal de ander zich gezien en gehoord voelen als volwaardig mens en creëer je ruimte

Lees Meer